Ce acte sunt necesare înscrierii în programul Casa Verde Fotovoltaice 2023

Când te înscrii pe site-ul AFM pentru obținerea subvenției de 20.000 lei, completezi formularul și încarci:

Dacă completezi cererea în numele tău:

  • cererea de finanţare se va completa în aplicaţie, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;
  • actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg.

Dacă completează un împuternicit, se vor mai adăuga si:

  • actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;

*informații preluate din Ghidul de finanțare elaborat de AFM – Casa Verde Fotovoltaice 2023